неделя, 27 януари 2008 г.

Лизинг или потребителски кредит

Най- бързият начин за придобиване на стоки при недостатъчно пари в брой е по лизингова схема на изплащане или с потребителски кредит. И по двата начина процедурата е максимално опростена за суми до 5000 лв. Финансирането на клиенти за суми до 1000 лева почти изцяло е преминало в ръцете на небанковите финансови компании, предлагащи стоково кредитиране.
Обикновено водещи при взимането на решение за ползване на чужди пари е формата на изплащането и лихвата, т.е. цената на ползване на парите, както и необходимото време, за което ще бъде придобит актива. Но има и допълнителни предимства, които влияят на избора между потребителски кредит и лизинг.


Лизингът е реална алтернатива на потребителския банков заем, а до известна степен и на инвестиционното кредитиране. Терминът лизинг (leasing ) произлиза от английския език и в тесния си смисъл означава “наем”. 1954 се счита за рождената година на лизинга в съвременния му вид.


Лизингови дружества често са по-гъвкави при финансиране в сравнение с банките. При лизинга има разпределение и управление на риска между двете страни. Не се изискват гаранции за осъществяване на сделката, защото за обезпечение служи самия актив, за който има сключена застраховка. Според лизинговия договор, разноските по поддържане на вещта са за сметка на лизингополучателя. Лизингът води до подобряване ликвидността и балансовите коефициенти на дадена фирма и има данъчни ползи - лизингополучателят използва ускорена амортизация на наетия актив като данъчна преференция. Плащането на ДДС се разсрочва за целия период на сделката, което е друго предимство. Юридическите лица не затварят оборотни средства и обикновено при лизингови схеми ползват преференции от доставчици, застрахователи и т.н. Предприемачът е защитен от рискове и разчита на гаранциите, които носят производителят и/или продавачът. Друго предимство е, че лизинговите вноски са по-ниски от вноските за другите видове финансиране.


Маркетинговите оръжия на лизинговите компании са мощно средство за въздействие. Предлага се възможност за плащане на дължимата сума на равни месечни вноски, с размер на първа вноска по избор на клиента или без първоначална вноска.


Клиентите разчитат на допълнителни бонуси – гратисен период, промоционални цени, допълнителни бонуси за всяка следваща покупка (например намаление на цената от 2 до 5%) и др.


Най-масови в България са оперативния и финансовия лизинг.


При оперативния лизинг активът се предоставя под наем за определен период от време (обикновено година) и след изтичането на срока, той се връща на лизингодателя. В края на договора лизингополучателят не става собственик на лизингованото имущество, а го връща на лизингодателя.


Финансовият лизинг е за по-дълъг срок от оперативния. При него стойността на актива се изплаща изцяло чрез лизингови вноски. Макар, че активът е получен в момента на сключване на договора, собствеността върху него се прехвърля едва след изтичане на договорения период и след плащане на дължимите вноски с възможност за ускорено плащане от страна на лизингополучателя..


За сключване на лизингов договор се изискват определени документи.


За юридически лица и ЕТ:
 • съдебно удостоверение за актуално състояние (обикновено изискването е да бъде издадено не по – рано от два месеца преди датата на сключването на договора за лизинг);

 • съдебно решение за регистрация на дружеството (търговеца) в съда и всички съдебни решения за извършени промени;

 • декларация за данъчна регистрация;

 • регистрация по ДДС;

 • карта за регистрация по Булстат;

 • копие от счетоводните документи /баланс и ОПР/ от последните две години;

 • банкова референция /извлечение/;

 • копие от погасителните планове от други кредити /ако има такива/;

 • фирмен адрес (в случай, че последният се различава от адреса на управление по съдебното удостоверение);

 • копие от двете страни на личната карта на представляващия юридическото лице или едноличния търговец според съдебната регистрация;

 • Други документи (договори за наем, охрана и т.н. в зависимост от вида на актива)

 • Някои лизингови фирми изискват поръчител (и).
Процедурата за физически лица е подобна. Изискват се следните документи :


 • копие на личната карта;

 • копие от акта за раждане;

 • заверено от работодателя копие на трудов договор;

 • удостоверение от работодателя, че трудовият договор не е прекратен и месечното възнаграждение надхвърля 2 минимални работни заплати;

 • декларация за допълнителни доходи - хонорари, наеми и др.;

 • Други документи ( договор за охрана, за наем, нотариален акт, свидетелство за съдимост и др.)
Алтернатива на банковите потребителски кредити са офертите на фирми, които продават стоките си на изплащане по схеми, предложени от лизингови компании. Те отпускат целево средства за закупуването на избрани от клиента потребителски стоки. Покупката може да бъде осъществена директно в търговски обект, сключил договор за представителство с лизинговата фирма. В България по този начин работят над 1000 фирми, които предлагат стоки на изплащане в повече от 2000 магазина в цялата страна. Средствата за одобрените кандидати се превеждат от лизинговата компания директно по сметката на търговския представител, а клиентът получава стоките веднага. Погасяването става чрез плащане на вноски към лизинговата компания.
При желание за покупка на стоки по тази схема се попълва „искане за финансиране”, в което се посочват лични данни на кандидата (представляващия), подробности за местоработата и наличието на трудов договор. Изисква се финансова информация за общия месечен нетен доход на кандидата, източниците на доходите, бюджета на домакинството, наличието на кредити и задължения (към банки, плащане на издръжка и др.). Попълват се данни за имущественото състояние на кандидата – движима и недвижима собственост. Лизинговата компания извършва предварителна проверка на платежоспособността на кандидата и предварителна оценка на риска. Прави се проверка в НОИ за извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход за наети лица и едва тогава се предлага договор.


От 01.10.2006 г. Законът за потребителския кредит изисква от кредиторите да посочват годишния процент на разходи като показател за цена на кредита. Въпреки това в брошурите, разпространявани в търговските вериги, не се дава нужната информация, често се посочва диапазон за годишен процент на разходите- например от 15% до 20% без да се посочва конкретната цена за кредитиране на избраната стока . Например: покупка на телевизор за 1000 лв. с лизингов договор за 1 година е с годишен процент на разходи 41.29%, което не говори на потребителя много. Всъщност оскъпяването на стоката излиза 20% .
От друга страна има много банки, които отпускат кредити за закупуване на стоки от търговски вериги само срещу издадена проформа фактура или са разработили специални банкови карти за стокови кредити, които много улесняват процедурата, но обикновено са с лимити по 1000 лв.


Потребителските кредити са далеч по-популярна от лизингите форма за ползване на средства за покупка. Почти всички банки предлагат предоставяне на средства без поръчител, но обикновено без поета гаранция и без проследяване на доходите, лихвите са значително по-високи. От друга страна не се ангажират други хора, не се прави ипотека и така се спестяват допълнителни разходи и време, защото процедурата по събиране и обработване на документите е бърза. В повечето случаи кредит без поръчител се отпуска за по-малки суми.


Почти всички банки предлагат кредит без поръчители по специални програми за служители на фирми, с които банките имат договори. Лихвените проценти по тези кредити са преференциални и са значително по-ниски от обявените. За обезпечение най-често се приемат бъдещите парични вземания.


Потребителските кредити с поръчители са най-масовия продукт за физически лица, отпускани от почти всички банки за по-големи суми. Годишният лихвен процент е значително по-нисък при подписването на договора от поръчителите.


Според проучванията най-голям процент от изтеглените банкови кредити са предназначени за ремонти. На второ място се теглят пари за рефинансиране на по-малки потребителски или стокови кредити, задължения по кредитни карти и други. Все още е сериозен интересът към потребителските кредити с цел покупка на автомобили, въпреки че значително се увеличиха покупките на лизинг.


Практиката показва, че физическите лица предпочитат банките като източник на средства за покупка на дадена стока, защото не се налага да доказват за какво ще използват парите и процедурата е максимално опростена. За юридическите лица обаче предимствата на лизинговите схеми често натежават при взимането на решение за ползването на оборотни средства за покупка на активи.

2 коментара:

Odi каза...

Добрый День!
Есть спрос в России на недвижимость в Болгарии. Есть ли возможность взять в кредит и по ипотеке?
info@odibank.com

Simone каза...

Чудесна статия

------------------
Недвижимость в Болгарии - Купить недвижимость